Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOC) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami:

Poskytovatelem, tedy společností The Chapter s.r.o. se sídlem Jindřišská 941/24, 110 00 Praha 1, IČO: 08930783, tel: 608 530 900, e-mail: hello@telefonaut.com, web: www.telefonaut.com (dále jen “webová stránka”)

a

Zákazníkem, tedy fyzickou nebo právnickou osobou, která uzavírá s Poskytovatelem kupní nebo nájemní smlouvu.

Předmětem smlouvy je elektronické zařízení Telefonaut (dále jen “Zařízení”). Smlouva se uzavírá zakoupením nebo pronajmutím Zařízení přes webovou stránku, případně za využití e-mailu či jiným způsobem.

Nákup

 1. Nákup zákazník provádí na webové stránce v záložce Koupit (​​https://telefonaut.com/koupit/)
 2. Zákazník nákupem stvrzuje, že se seznámil s obsahem obchodních podmínek a byly mu srozumitelně poskytnuty veškeré potřebné informace, práva a povinnosti pojící se s poskytnutou službou a zbožím.
 3. Zákazník zakoupením Zařízení potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu za dohodnutých podmínek. 
 4. Poskytovatel zajišťuje prodej a doručení ZařízeníZákazníkovi.
 5. Každá kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou. tj. na dobu do dodání zboží Zákazníkovi.
 6. Ustanovení obchodních podmínek ve znění uveřejněném v okamžiku uzavření kupní smlouvy na webové stránce jsou vždy nedílnou součástí kupní smlouvy a každý kupující objednáním zboží potvrzuje jejich závaznost na kupní smlouvou vzniklý smluvní vztah. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce pro české obchody a v anglickém jazyce pro ostatní obchody.

Pronájem

 1. Pronájem zákazník provádí na webové stránce v záložce Pronajmout (https://telefonaut.com/pronajmout/)
 2. Zákazník potvrzením pronájmu stvrzuje, že se seznámil s obsahem obchodních podmínek a byly mu srozumitelně poskytnuty veškeré potřebné informace, práva a povinnosti pojící se s poskytnutou službou. Zákazník objednáním pronájmu Zařízení potvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu za dohodnutých podmínek. 
 3. Poskytovatel zajišťuje krátkodobý pronájem Zařízení a dalších služeb na něj navázaných, jak je uvedeno na adrese www.telefonaut.com
 4. Každá nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou. Začíná dnem objednání Zařízení a končí 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou nákladů na doručení zboží (přepravné, poštovné). Poskytovatel si vyhrazuje právo nabídku zboží a cenu zboží průběžně aktualizovat, dle svých obchodních a provozních potřeb. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Práva a povinnosti Zákazníka při nákupu Zařízení
  • Zákazník se zavazuje Zařízení převzít a zaplatit Poskytovateli kupní cenu.
  • Vlastnické právo k Zařízení přechází na Zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
  • Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného Zařízení) jsou chráněny autorským právem.
 3. Práva a povinnosti Poskytovatele při prodeji Zařízení
  • Poskytovatel je povinen poskytnout či dodat Zařízení.
  • Povinnosti dodat Zařízení je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude Zákazník informován.
  • Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 4. Dodání
  • Poskytovatel odešle Zařízení nejpozději 3 pracovní dny od objednávky přes webovou stránku, je-li objednané Zařízení skladem.
  • Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění při dodání způsobené dopravcem.
 5. Zařízení je chráněno zárukou 24 měsíců od data zakoupení. Pokud Zařízení selže v průběhu záruční doby, Zákazník má právo na opravu nebo výměnu za nový kus. Záruka nezahrnuje škody způsobené vlastním nebo cizím přičiněním nebo neodborným zacházením.

UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

 1. Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou nákladů na doručení zboží (přepravné, poštovné). Poskytovatel si vyhrazuje právo nabídku zboží a cenu zboží průběžně aktualizovat, dle svých obchodních a provozních potřeb. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít nájemní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Práva a povinnosti Zákazníka při pronájmu Zařízení
  1. Zákazník má právo:
   • písemně nebo telefonicky vypovědět smlouvu v případě, že Zařízení není způsobilé k užívání v souladu s jeho účelovým určením z důvodů na straně Poskytovatele.
   • bezplatně umožnit užívání Zařízení třetím osobám i bez souhlasu Poskytovatele, za užívání Zařízení a případné škody na něm však odpovídá Zákazník tak, jako by jej užíval sám.
   • po dobu trvání smlouvy v případě vady Zařízení, kterou sám nezpůsobil, požadovat po Poskytovateli výměnu vadného Zařízení za totožné či obdobné Zařízení bezvadné, případně vrácení plné částky.
  2. Zákazník má povinnost:
   • V dohodnuté době ZařízeníPoskytovateli vrátit ve stavu, v jakém jej převzal.
   • Neprovádět jakékoliv změny či úpravy Zařízení a zejména nepopisovat, nepolepovat nebo jiným grafickým či vizuálním způsobem neupravovat Zařízení.
   • Uhradit Poskytovateli případnou škodu na Zařízení, a to až do výše hodnoty Zařízení a jeho doplňků (přepravní box, výplň přepravního boxu, informační tabulka). Celková hodnota Zařízení vč. jeho doplňků je 15.000 Kč vč. DPH.
   • V případě prodlení s vrácením ZařízeníPoskytovateli zaplatit smluvní pokutu ve výši sjednané ve Smlouvě. Výše pokuty z prodlení je 1.000 Kč vč. DPH za každý započatý den oproti původně smluvenému datu vrácení.
  3. Zákazník odpovídá za škodu na Zařízení způsobenou:
   • užíváním Zařízení v rozporu s jeho určením 
   • nesprávnou manipulací se Zařízením.
   • ztrátou Zařízení.
   • zničením či poškozením Zařízení.
   • odcizením Zařízení.
  4. Zákazník uzavřením smlouvy stvrzuje, že:
   • Si je vědom, že Poskytovatel neodpovídá za škodu, která by Zákazníkovi byla způsobena v souvislosti s užíváním Zařízení.
   • Si je vědom, že mu nebude v případě předčasného vrácení Zařízení (tedy dříve než bylo sjednáno ve smlouvě) vrácena poměrná část poplatku nájemného za dny, o něž bylo Zařízení vráceno dříve.
 3. Práva a povinnosti Poskytovatele při pronájmu Zařízení
  1. Poskytovatel má právo:
   • Zapůjčit Zákazníkovi jinou barevnou variantu Zařízení, není-li Zákazníkem vybraná varianta z nějakého důvodu oproti očekávání k dispozici.
  2. Poskytovatel má povinnost:
   • Poskytovatel se zavazuje zaslat nebo jiným způsobem předat Zákazníkovi předmět nájmu v domluveném termínu a plnit všechny své povinnosti vyplývající ze smlouvy.
 4. Dodání
  • Zařízení bude odesláno nejpozději 3 pracovní dny před Zákazníkem uvedeným datem akce. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění při dodání způsobené dopravcem.
  • Zákazník má povinnost odeslat Zařízení zpět na adresu Poskytovatele nejpozději do 2 pracovních dnů od jím uvedeným datem akce, není-li předem domluveno jinak.
 5. Storno podmínky
  • Pokud Zákazník zruší pronájem zařízení více než 14 dnů před datem akce, Poskytovatel vrátí Zákazníkovi 100% uhrazené částky.
  • Pokud Zákazník zruší pronájem zařízení více než 7 dnů před datem akce, Poskytovatel vrátí Zákazníkovi 50% uhrazené částky.
  • Pokud Zákazník zruší pronájem zařízení méně než 7 dnů před datem akce, Poskytovatel má právo si ponechat celou uhrazenou částku.
  • Pokud Zákazník před akcí nevyzvedne Zařízení doručené na jím předem vybranou pobočku Zásilkovny, považuje se to za zrušení pronájmu a Poskytovatel má právo si ponechat celou uhrazenou částku.
  • Pokud dojde k technickému selhání Zařízení během akce, Poskytovatel se pokusí problém vyřešit co nejdříve. Pokud technické selhání nelze opravit, Poskytovatel vrátí Zákazníkovi 100% uhrazené částky. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoli náklady nebo ztráty, které mohou Zákazníkovi vzniknout v souvislosti s technickým selháním zařízení.

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. Všechny reklamace budou vyřízeny do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 3. Náklady na vrácení zboží (poštovné a balné) nese Zákazník, není-li předem domluveno jinak.
 4. V případě, že Zařízení vykazuje vadu, která svou povahou představuje podstatné porušení kupní/nájemní smlouvy, je Zákazník oprávněn žádat dle vlastního uvážení buď
  • odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (výměnou poškozeného zboží za nové)
  • odstranění vady opravou zboží nebo
  • přiměřenou slevu z kupní/nájemní ceny nebo
  • odstoupit od smlouvy – v případě odstoupení od smlouvy budou peníze vráceny Zákazníkovi do 30 dnů od vrácení zboží.
 5. Zákazník – fyzická osoba:
  • Je oprávněn uplatnit právo z vady zboží, které se na Zařízení vyskytne v době 24 měsíců od převzetí.
  • Zákazník – spotřebitel nemá dle ustanovení § 1837 písm. d) ObčZ, právo odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno na zakázku (dále jen jako Zakázková výroba). Zakázkovou výrobou je zejména zboží, které není prefabrikované a které je vyrobeno na základě individuálního výběru nebo rozhodnutí Zákazníka. Skutečnost, že se jedná o Zakázkovou výrobu, uvádí prodávající výslovně u konkrétního zboží, kterého se to týká.
 6. Zákazník – právnická osoba:
  • Je oprávněn uplatnit právo z vady zboží, které se na Zařízení vyskytují okamžiku převzetí.
  • Zákazník – právnická osoba – je povinen si Zařízení bez odkladu překontrolovat a případné zjištěné závady, které lze kontrolou zjistit, bez zbytečného odkladu vytknout.

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví Poskytovatel Zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej e-mailem Zákazníkovi společně s potvrzením objednávky.
 2. V případě neobdržení platby Zákazníkem může Poskytovatel kontaktovat Zákazníka s výzvou k zaplacení, a to včetně zaslání e-mailu. Nezaplacení do 3 dnů od dokončení objednávky bude mít za následek nepřijetí nabídky obsažené v objednávce.
 3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 4. Celková doba doručení zboží Zákazníkovi se skládá z doby přípravy objednávky k přepravě ze strany Poskytovatele a dodání zboží ze strany dopravce. Termín dodání zboží Zákazníkovi je max. 14 pracovních dnů, pokud není v popisu zboží nebo v objednávce uveden kratší termín.
 5. Dodání je možné na území Schengenského prostoru a náklady na dodání zboží nese Poskytovatel.
 6. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Zákazníka, nese Zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 7. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazníka povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8. Při převzetí zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Zákazníka ze strany Poskytovatele se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený smlouvou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Znění těchto podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.4.2023.